Zonder Recept

U kunt zonder recept bestellen!

Discreet Verpakt

100% discreet en anoniem verpakt!

Veilig
Betalen

Betaling via iDeal en Sofort Banking

Scherpste Prijs

Extra korting bij grotere afnames

Live
Support

Via e-mail, chat
en WhatsApp

Voor 12:00 Besteld?

Zelfde dag verzonden!

GRATIS VERZENDING DOOR HEEL NEDERLAND VANAF €100,-

VIDALISTA BIJSLUITER

Vidalista bijsluister

Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 116969

Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1908 

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten tadalafil
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk
zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

1. WAT IS TADALAFIL AUROBINDO EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Dit middel is bestemd voor de behandeling van volwassen mannen met een erectiestoornis. Dit is aan de orde
wanneer een man geen erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden die geschikt is voor
seksuele activiteit. Het is gebleken dat dit middel de mogelijkheid om een erectie te krijgen, geschikt voor
seksuele activiteit, sterk verbetert.
Dit middel bevat de werkzame stof tadalafil die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers
type 5 worden genoemd. Na seksuele prikkeling helpt dit middel de bloedvaten in de penis te
ontspannen waardoor het bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. Dit middel
werkt niet indien u geen erectiestoornis heeft.
Het is belangrijk om te weten dat dit middel niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten
weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.


2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 U gebruikt een organisch nitraat in een of andere vorm of een middel dat stikstofmonoxide afgeeft zoals
amylnitriet. Nitraten vallen onder een groep geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van
angina pectoris (beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst). Er is aangetoond dat dit middel de
werking van deze geneesmiddelen versterkt. Als u nitraat in welke vorm dan ook gebruikt of niet zeker weet
of u dat gebruikt, vertel dat dan aan uw arts.
 U heeft een ernstige hartaandoening of in de afgelopen 90 dagen een hartaanval gehad
 U heeft in de afgelopen 6 maanden een beroerte gehad
 U heeft een lage bloeddruk of hoge bloeddruk die niet onder controle is
Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 116969
Module 1 Administrative information and prescribing information
 U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege niet-arterieel ischemisch anterieur
oogzenuwlijden (NAION), een toestand die omschreven wordt als “verlamming van het oog”
 U gebruikt riociguat. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om pulmonale arteriële hypertensie (dit is verhoogde
bloeddruk in de longslagaders) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (dit is verhoogde
bloeddruk in de longslagaders als gevolg van bloedstolsels) te behandelen. PDE5-remmers, zoals dit middel,
bleken het bloeddrukverlagend effect van dit geneesmiddel te verhogen. Als u riociguat gebruikt of hier niet
zeker van bent, neem dan contact op met uw arts.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Wees u ervan bewust dat seksuele activiteit riskant kan zijn voor patiënten met een hartaandoening omdat deze
activiteit een extra inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening hebt, vertel dit dan uw arts.

Vertel het uw arts voordat u de tabletten inneemt als u een van de volgende aandoeningen hebt:
 Sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen)
 Multipel myeloom (beenmergkanker)
 Leukemie (bloedcelkanker)
 Een misvorming van uw penis
 Een ernstig leverprobleem
 Een ernstig nierprobleem.

Het is niet bekend of dit middel werkzaam is bij patiënten die:
 Een bekkenoperatie hebben ondergaan
 Algehele of gedeeltelijke verwijdering van de prostaatklier, waarbij de zenuwbanen van de prostaat zijn
doorgesneden (radicale niet-zenuwsparende prostatectomie) hebben ondergaan.


Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen opmerkt, stop dan de inname van dit
middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts.
Plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies is na het gebruik van tadalafil bij een aantal patiënten
waargenomen. Hoewel het niet bekend is of deze gevallen direct aan tadalafil te wijten zijn, moet u contact
opnemen met uw arts zodra u plotseling optredend verminderd gehoor of gehoorverlies opmerkt.
Dit middel is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Kinderen en jongeren
Dit middel is niet bestemd voor gebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tadalafil Aurobindo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker.


Neem dit middel niet in als u al nitraten inneemt.
Sommige geneesmiddelen worden beïnvloed door dit middel of kunnen invloed hebben op hoe dit middel werkt.
Vertel uw arts of apotheker als u al de volgende geneesmiddelen neemt:
 Een alfablokker (gebruikt om hoge bloeddruk of plasklachten in verband met benigne prostaathypertrofie te
behandelen)
 Andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen
 Riociguat
Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 116969
Module 1 Administrative information and prescribing information
 Een 5-alfa reductase remmer (gebruikt voor de behandeling van benigne prostaathyperplasie)
 Geneesmiddelen zoals ketoconazol tabletten (om een schimmelinfectie mee te behandelen) en protease
remmers voor de behandeling van AIDS of HIV-infectie
 Fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen om toevallen mee te behandelen)
 Rifampicine, erytromycine, claritromycine of itraconazol
 Andere behandelingen voor erectiestoornissen.
Waarop moet u letten met drinken en alcohol?
Zie rubriek 3 voor informatie over het effect van alcoholgebruik. Grapefruitsap kan invloed hebben op hoe goed
dit middel zal werken en moet met voorzichtigheid worden genomen. Vraag uw arts voor meer informatie
hierover.
Vruchtbaarheid
Bij honden die werden behandeld was er minder spermaproductie in de testes. Een vermindering in sperma is ook
gezien bij sommige mannen. Het is onwaarschijnlijk dat deze effecten leiden tot gebrek aan vruchtbaarheid.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sommige mannen die dit middel in klinische studies innamen hebben melding gemaakt van duizeligheid.
Controleer nauwkeurig hoe u reageert op de tabletten voordat u gaat autorijden of een machine bedient.
Tadalafil Aurobindo bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dit middel is alleen bedoeld voor oraal gebruik door mannen. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. U
kunt de tabletten met of zonder voedsel gebruiken.
De aanbevolen startdosering is één 10 mg tablet voor de seksuele activiteit. Als het effect van deze dosis te laag
is, kan uw arts de dosis tot 20 mg verhogen. Dit middel moet via de mond worden ingenomen.
U kunt dit middel tenminste 30 minuten voor seksuele activiteit innemen.
Dit middel kan nog steeds effectief zijn tot 36 uur na inname van de tablet.
Neem dit middel niet vaker dan een keer per dag. Tadalafil Aurobindo 10 mg en 20 mg tabletten zijn bedoeld voor
gebruik vóór de verwachte seksuele activiteit en worden niet aanbevolen voor voortdurend dagelijks gebruik.
Het is belangrijk om te weten dat dit middel niet werkt als er geen seksuele prikkel is. U en uw partner moeten
weten dat voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel voor een erectiestoornis zou gebruiken.
Het drinken van alcohol kan van invloed zijn op uw vermogen om een erectie te krijgen en kan uw bloeddruk
tijdelijk verlagen. Als u dit middel hebt ingenomen of als u van plan bent dit middel in te nemen, vermijd dan
overmatig drinken (alcoholspiegel in het bloed 0,08% of hoger), aangezien dit het risico van duizeligheid bij
opstaan kan vergroten.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Licht uw arts in. U kunt bijwerkingen krijgen zoals beschreven in rubriek 4.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 116969
Module 1 Administrative information and prescribing information


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en zoek dan
onmiddellijk medische hulp:
 Allergische reactie waaronder huiduitslag (doet zich soms voor)
 Pijn op de borst- gebruik geen nitraten maar zoek direct medische hulp (doet zich soms voor)
 Priapisme. Een verlengde en mogelijk pijnlijke erectie na het innemen van dit middel (doet zich zelden
voor). Als u zo’n erectie heeft en het houdt langer dan 4 uur aan, neem dan direct contact op met uw arts.
 U kunt ineens niet meer zien (doet zich zelden voor).
Andere bijwerkingen die worden gemeld zijn:
Vaak (komen voor bij minder 1 op de 10 patiënten)
 Hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, pijn in armen en benen, blozen in het gezicht, neusverstopping en
spijsverteringsproblemen.
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
 Duizeligheid, buikpijn, ziek voelen, ziek zijn (braken), reflux, wazig zien, oogpijn, moeite met ademhalen,
aanwezigheid van bloed in de urine, langdurige erectie, hartkloppingen, een snelle hartslag, hoge
bloeddruk, lage bloeddruk, neusbloedingen, oorsuizen, zwelling van handen, voeten of enkels en gevoel
van moeheid.
Zelden (komen voor bij minder dan 1 tot 1000 patiënten)
 Flauwvallen, toevallen en voorbijgaand geheugenverlies, zwelling van de ogen, rode ogen, plotselinge
vermindering of verlies van gehoor, netelroos (jeukerige rode striemen op het huidoppervlak), bloeding van
de penis, aanwezigheid van bloed in het sperma en meer zweten.
Een hartaanval en beroerte zijn ook zelden gemeld bij mannen die dit middel gebruiken. De meeste van die
mannen hadden al hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen.
Er is zelden melding gemaakt van gedeeltelijke, tijdelijke of permanente afname of verlies van gezichtsvermogen
in één of beide ogen.
Sommige andere bijwerkingen die zich zelden voordoen bij mannen die dit middel innamen en die niet werden
gezien tijdens klinische onderzoeken. Deze omvatten:
 migraine, opgezet gezicht, ernstige allergische reactie die ervoor zorgt dat het gezicht en de keel opzwellen,
ernstige huiduitslag, bepaalde stoornissen met betrekking tot de bloedtoevoer naar de ogen, onregelmatige
hartslag, beklemmend, drukkend, pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) en plotse dood met het hart
als oorzaak.
De bijwerkingen duizeligheid en diarree zijn vaker gemeld bij mannen boven de 75 jaar die dit middel gebruiken.
Diarree is vaker gemeld bij mannen ouder dan 65 jaar die Tadalafil Aurobindo innemen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: http://www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons
helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 116969
Module 1 Administrative information and prescribing information


5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het label, de omdoos
of het etiket na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u
met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd
en komen niet in het milieu terecht.


6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
 De werkzame stof in dit middel is tadalafil. Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg tadalafil.
De andere stoffen in dit middel zijn
Tabletkern: Copovidon, macrogolglycerol hydroxystearaat, lactosemonohydraat, siliciumdioxide,
microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat.
Tabletomhulling: Hypromellose, titaniumdioxide (E 171), talk (E553b), geel ijzeroxide (E172),
glyceroltriacetaat.
Hoe ziet Tadalafil Aurobindo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Filmomhulde tabletten.
Lichtgele, ovale, filmomhulde tabletten met de opdruk “10” aan één zijde en “TL” aan de andere zijde.
Tadalafil Aurobindo filmomhulde tabletten zijn beschikbaar in doorzichtige PVC/PVDC-Aluminium
blisterverpakkingen.
Verpakkingsgrootten: 2, 4, 8, 12, 24, 28 en 56 filmomhulde tabletten
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant


Houder van de vergunning:
Aurobindo Pharma B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn


Fabrikant:
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park
West End Road
Ruislip HA4 6QD
Verenigd Koninkrijk
Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten RVG 116969
Module 1 Administrative information and prescribing information
1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1908 Pag. 6 van 6
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1, Espoo,
FI-02200
Finland
Orion Corporation Orion Pharma,
Joensuunkatu 7, FI-24100 Salo,
Finland


Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen
Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 116969.
Dit geneesmiddel is in lidstaten van de EEA geregistreerd onder de volgende namen:
België: Tadalafil AB 10 mg, filmomhulde tabletten
Denemarken: Tadalafil “Orion”
Finland: Tadalafil Orion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
Duitsland: Tadalafil PUREN 10 mg Filmtabletten
Nederland: Tadalafil Aurobindo 10 mg, filmomhulde tabletten
Noorwegen: Tadalafil Orion 10 mg tabletter, filmdrasjerte
Portugal: Tadalafil Aurovitas
Spanje: Tadalafil Aurovitas 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Zweden: Tadalafil Orion 10 mg filmdragerade tabletter
Verenigd Koninkrijk: Tadalafil Milpharm 10 mg film-coated tablets
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2019.